Shiga Kogen

Japan’s Largest and Highest Ski Resort

Hotel Alpenburg

– 2 nights accommodation

– 2 days Shiga Kogen Ski Resort Passes
– Tokyo – Nagano return Shinkansen Tickets
– Daily Dinner and Breakfast

from

¥60,000

per person

Chalet Shiga

– 2 nights accommodation

– 2 days Shiga Kogen Ski Resort Passes
– Tokyo – Nagano return Shinkansen Tickets
– Daily Dinner and Breakfast

from

¥51,000

per person

Prince Hotel East Wing

– 2 nights accommodation

– 2 days Shiga Kogen Ski Resort Passes
– Tokyo – Nagano return Shinkansen Tickets
– Daily Breakfast

from

¥55,000

per person

Contact Us

en_USEnglish